Input:

125/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

č. 125/2022 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., nařízení vlády č. 239/2015 Sb., nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a nařízení vlády č. 562/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slovo „příloze” nahrazuje slovem „přílohách”.
2. V § 2 odst. 2, 4, 6 a 9 a v § 5 odst. 1 se za slovo „příloze” vkládá text „č. 1”.
3. V § 2 odst. 4 se slova „a jeho zástupce” zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají všechny jednotky této právnické osoby.”.
4. V § 3 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
5. V § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „metodikovi” nahrazuje slovy „koordinátorovi v oblasti”.
6. V § 3 odst. 4 se slovo „metodika” nahrazuje slovy „koordinátora v oblasti”.
7. V § 3 odstavec 5 zní:
„(5)  Vykonává-li funkci koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy, zástupce ředitele školy nebo vedoucí učitel praktického vyučování, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 2 a 3, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy v příloze č. 1 k tomuto nařízení.”.
8. V nadpisu § 4 se slovo „tříd” nahrazuje slovem „jednotek”.
9. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „tříd” nahrazuje slovem „jednotek”.
10. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)  třídy, studijní skupiny, oddělení, výchovné skupiny, speciálně pedagogické centrum a školní klub; třídy gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se započítávají dvojnásobně a”.
11. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „řediteli” nahrazuje slovem „u”, slova „a jeho zástupci” se zrušují a slova „jedna třída” se nahrazují slovy „1 jednotka”.
12. V § 4 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
13. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4g, které včetně nadpisu nad označením § 4a a poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:
„Rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování
§ 4a
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování se určí