Input:

190/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

č. 190/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. července 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci textu závěrečné části ustanovení odstavce 1 doplňují slova „ , a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole15k 1. září příslušného školního roku”.
Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15§ 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V § 6 odst. 6 se na konci písmene c) slovo „a” nahrazuje čárkou.
3. V § 6 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
„e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin16.


16Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.”.
4. V § 6 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).”.
5. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.
Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5odst. 1)
 
Skupina
Druh ovoce a zeleniny
Velikost porce
Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně
Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků
Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně
Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou nad 150 žáků