Input:

317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 25.11.2014

č. 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 25.11.2014
VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2005
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
412/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
vkládá v § 6 odst. 1 písm. c), mění v § 6 odst. 3 a přílohy č. 1 až 9
329/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3, § 4 odst. 2, § 9 odst. 1, § 11 odst. 2; vkládá § 6a a § 6b
272/2014 Sb.
(k 25.11.2014)
mění § 6a odst. 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 1
Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Druhy dalšího vzdělávání jsou:
a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů,
b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů,
c) studium k prohlubování odborné kvalifikace.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
§ 2
Studium v oblasti pedagogických věd
(1) Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
§ 3
Studium pedagogiky
(1) Studiem pedagogiky1) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje
a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin,
b) pro vychovatele a asistenta pedagoga v délce trvání nejméně 80 vyučovacích hodin,
c) pro pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin, nebo
d) pro pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, v délce trvání nejméně 40 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
§ 4
Studium pro asistenty pedagoga
(1) Studiem pro asistenty pedagoga2) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
§ 5
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
(1) Studiem pro ředitele škol a školských zařízení3) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které