Input:

357/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

č. 357/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:
Čl. I
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb. a vyhlášky č. 353/2015 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě se číslo „6” nahrazuje číslem „8”, slovo „a” za slovy „(rozpočtová pravidla),” se nahrazuje slovy „ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.,” a na konci textu se doplňují slova „ , a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku”.
2. V § 1 se za slova „hospodaření s fondem” vkládají slova „ve státním podniku,”.
3. V § 2 odst. 1 se za slovo „činí” vkládají slova „v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích” a slova „a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť” se zrušují.
4. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2)  Státní podnik tvoří fond
a)  základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
b)  dalšími příděly ze zisku.
(3)  Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.”.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.
5. V § 3 odst. 1 se za slova „Organizační složka státu” vkládají slova „ , státní podnik”.
6. V § 3 odst. 2 větě první se za slova „Prostředky fondu” vkládají slova „příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky” a za větu první se vkládá věta „Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně.”.
7. V§ 3 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 3 zní:
„(3)  Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům a důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro