Input:

373/2020 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

č. 373/2020 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
VYHLÁŠKA
ze dne 4. září 2020
o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
Národní sportovní agentura stanoví podle § 3e odst. 3 a 4 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 178/2019 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje rozsah údajů, které sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona a osoby žádající o podporu ze státního rozpočtu, které nejsou sportovní organizací podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona, zapisují do rejstříku, a způsob jejich zápisu.
§ 2
Osoba žádající o podporu
Osobou žádající o podporu se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní organizace anebo jiná osoba, která podala žádost o podporu sportu formou dotace ze státního rozpočtu podle zákona, od okamžiku podání žádosti o podporu do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.
§ 3
Zapisované údaje a způsob jejich zápisu
(1) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace kromě údajů stanovených v § 3e odst. 2 zákona tyto údaje:
a) název sportovního zařízení nebo jeho obecné pojmenování,
b) typ sportovního zařízení,
c) adresu sportovního zařízení, je-li přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena, a
d) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, které je osoba žádající o podporu členem.
(2) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. b) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace tyto údaje:
a) název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající fyzickou