Input:

98/2022 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

č. 98/2022 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2022
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2021.
Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 2
(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 7 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2021 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.
(2) Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,44 Kč a počtu bodů zdravotního výkonu stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „seznam výkonů”) pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty. K ocenění podle věty první se u hospitalizovaných pacientů s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí1) dále přičte částka 59 064 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, k němuž byl vykázán výkon č. 55227 podle seznamu výkonů nebo některý z DRG markerů č. 90901 až 90907 podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů. K ocenění podle věty první se u hospitalizovaných pacientů s diagnózou U07.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí, u nichž nejsou splněny podmínky podle věty druhé, přičte částka 39 967 Kč za každý ošetřovací den č. 00051 až 00078 podle seznamu výkonů, poskytnutý do 20 dnů od prvního poskytnutí výkonu č. 82301 podle seznamu výkonů nebo výkonu screeningového testování COVID-19 pomocí metody PCR s pozitivním výsledkem nebo výkonu o průkazu antigenu SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem v případě, že nebyl poskytnut výkon č. 82301 ani 82302 podle seznamu výkonů, kterýmkoliv poskytovatelem během posledních 180 kalendářních dnů.
(3) Náklady na zdravotní služby poskytnuté poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle přílohy k této vyhlášce.
(4) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické