Input:

108/2005 Sb., Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění účinném k 1.9.2016

č. 108/2005 Sb., Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění účinném k 1.9.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2005
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 1
436/2010 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 4 odst. a 3, § 5 odst. 4, § 8 odst. 2, § 11; ruší § 17
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 3, § 6, § 7, § 8 a § 18 odst. 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
§ 1
Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení
Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení jsou:
a)  domov mládeže (dále jen „domov”),
b)  internát,
c)  škola v přírodě.
Domov
§ 2
Účel domova
(1)  Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy.
(2)  Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
§ 3
Organizace domova
(1)  Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále jen „skupina”). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3.
(2)  Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50.
(3)  Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona podle jiného právního předpisu1) .
(4)  Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.
§ 4
Umísťování žáků a studentů v domově
(1)  Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
(2)  O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rok.
(3)  Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka; termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4)  Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova.
(5)  Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:
a)  o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,
b)  zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování