Input:

177/2009 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 177/2009 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 10. června 2009
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
90/2010 Sb.
(k 31.3.2010)
mění § 2, § 22 odst. 2 a 3, § 26 odst. 1 a § 33
274/2010 Sb.
(k 22.9.2010)
mění, celkem 114 novelizačních bodů
54/2011 Sb.
(k 10.3.2011)
mění, celkem 19 novelizačních bodů
273/2011 Sb.
(k 30.9.2011)
mění, celkem 34 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
371/2012 Sb.
(k 9.11.2012)
mění, celkem 38 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
173/2014 Sb.
(k 1.9.2014)
mění § 2 odst. 3, § 5 odst. 4, § 6 odst. 2, § 11 odst. 1, § 16 odst. 2, § 22, § 29 odst. 3, § 47 odst. 4 a § 49; nová přechodná ustanovení
214/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 9, § 24, § 26, § 31; vkládá § 19a; nová přechodná ustanovení
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 1, § 20 a přílohu č. 3
197/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 odst. 3, § 20 a přílohy č. 1, 2 a 3; vkládá novou přílohu č. 3a
311/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 5 odst. 4, § 7 odst. 2, § 18 odst. 1, § 19a odst. 2, § 20, § 22, § 38 písm. b), § 41, § 44 odst. 2, § 47 odst. 3 a přílohy č. 1 a 1a
311/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 51 a vkládá nové přílohy č. 7 a 8
311/2016 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 5 odst. 3
243/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 4, § 5, § 19a, § 22, § 24, § 50 a přílohy č. 1 a 1a
232/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
405/2020 Sb.
(k 15.10.2020)
mění, celkem 115 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
530/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 odst. 1, § 7 odst. 2, § 9 a § 22 odst. 2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hranicí úspěšnosti nejnižší možné bodové nebo procentuální hodnocení, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou didaktického testu (dále jen „didaktický test”) vykonal úspěšně, nebo nejnižší možné hodnocení vyjádřené body, procenty nebo klasifikačním stupněm, kterého žák musí dosáhnout, aby zkoušku profilové části maturitní zkoušky nebo její část vykonal úspěšně,
b) řádným termínem první časové období pro konání maturitní zkoušky po úspěšném ukončení vzdělávání v posledním ročníku ve střední škole; do prvního časového období náleží i maturitní zkouška konaná v náhradním termínu podle § 81 odst. 2 věty třetí školského zákona,
c) žákem s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky žák nebo uchazeč uvedený v § 16 odst. 9 školského zákona, žák nebo uchazeč s vývojovými poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho potřebám,
d) asistentem zletilá osoba2) , která poskytuje žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podporu při konání maturitní zkoušky v rozsahu upraveném touto vyhláškou,
e) tlumočníkem zletilá osoba3) , která žákovi s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky tlumočí do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých a ze znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých v rozsahu upraveném touto vyhláškou,
f) zkušební dokumentací zadání zkoušek společné části zahrnující testový sešit pro didaktický test, zvukovou nahrávku pro poslechovou část zkoušky z cizího jazyka, záznamové archy pro zápis řešení didaktického testu žákem a další dokumenty a soubory vztahující se ke společné části maturitní zkoušky,
g) pracovním listem konkrétní zadání pro ústní zkoušku profilové části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka,
h) záznamovým archem část zkušební dokumentace, do které žák zapisuje řešení didaktického testu,
i) zkušebním místem škola nebo její odloučené pracoviště, kde se konají maturitní zkoušky,
j) informačním systémem Centra systém hardwarových prostředků a softwarových aplikací provozovaných či spravovaných Centrem včetně těch, které jsou umístěny ve školách nebo zkušebních místech, a systém pravidel pro přístup uživatelů k těmto prostředkům a aplikacím,
k) oprávněným uživatelem uživatel informačního systému Centra, kterému Centrum vydalo oprávnění pro užití systému.
Termíny konání