Input:

201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění účinném k 1.1.2015

č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění účinném k 1.1.2015
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. května 2010
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
170/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2, § 4, § 6, § 7, § 8 a přílohy
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
§ 2
(1) Zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno”) úrazem postiženého zaměstnance5) ,
b) datum a hodinu úrazu,
c) místo, kde k úrazu došlo,
d) činnost, při níž k úrazu došlo,
e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
f) celkový počet zraněných osob,
g) druh zranění a zraněná část těla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
h) popis úrazového děje,
i) druh úrazu6) ,
j) zdroj úrazu,
k) příčiny úrazu,
l) jména svědků úrazu,
m) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.
(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8) , zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.
(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9) .
§ 3
Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
§ 4
(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci10) ,
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u