Input:

310/2018 Sb., Vyhláška o krajských normativech, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 310/2018 Sb., Vyhláška o krajských normativech, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2018
o krajských normativech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
572/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 1, § 4 a § 7
111/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 1, § 2, § 4 a § 7; ruší přílohu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
§ 1
Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy
Jednotkou výkonu je:
a)  1 žák kurzu pro získání základního vzdělání,
b)  ve středisku volného času
1.  1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání, které se konají v rozsahu nejvýše 3 hodiny týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin,
2.  1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání, které se konají v rozsahu více než 3 hodiny týdně v průměru po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování s výjimkou období školních prázdnin,
3.  1 dítě, 1 žák, 1 student, který je přijat k 1 nebo více táborům, a to na dobu alespoň 5 po sobě jdoucích dnů,
c)  1 žák ve školním klubu, který se vzdělává v základní škole, v základní škole speciální, v nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících v osmiletém vzdělávacím programu konzervatoře a který je přijat k 1 nebo více zájmovým, výchovným, rekreačním nebo vzdělávacím činnostem s pravidelnou
1.  denní docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,
2.  docházkou podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,
 
 
d)  1 dítě, 1 žák ve školní družině, který je přijat k pravidelné denní docházce podle vyhlášky upravující zájmové vzdělávání,
e)  1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož v rámci školního stravování v jednotlivých typech zařízení školního stravování
1.  je poskytován oběd,
2.  je poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,
3.  je poskytován alespoň oběd a večeře,
4.  je poskytována večeře a alespoň 1 doplňkové jídlo,
f)  1 ubytovaný v domově mládeže, který se zároveň vzdělává
1.  v základní škole, střední škole nebo konzervatoři,
2.  ve vyšší odborné škole,
g)  1 ubytovaný v internátě, který se zároveň vzdělává
1.  v základní škole speciální, ve třídě přípravného stupně základní školy