Input:

390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021
o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Vláda nařizuje podle § 104 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
§ 2
Osobním ochranným pracovním prostředkem pro účely tohoto nařízení není
a)  běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky2) a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
b)  výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle jiného právního předpisu3) ,
c)  speciální osobní ochranný prostředek používaný v ozbrojených silách České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo bezpečnostních sborech,
d)  výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích4) ,
e)  sportovní výstroj a vybavení,
f)  prostředek určený pro sebeobranu,
g)  prostředek pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.
§ 3
(1)  Osobní ochranný pracovní prostředek musí
a)  být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
b)  odpovídat podmínkám na pracovišti,
c)  být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a
d)  respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance.
(2)  Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto osobní ochranné pracovní prostředky vzájemně slučitelné.
(3)  Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Používání osobního ochranného pracovního prostředku více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení infekčními onemocněními.
(4)  Způsob, podmínky a dobu používání osobního ochranného pracovního prostředku stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem tohoto osobního ochranného pracovního prostředku.
(5)  Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.
§ 4
(1)  Při určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik5) .
(2)  Při výběru osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.
§ 5
(1)  K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel