Input:

412/2021 Sb., Vyhláška o rozpočtové skladbě

č. 412/2021 Sb., Vyhláška o rozpočtové skladbě
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2021
o rozpočtové skladbě
Ministerstvo financí stanoví podle § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 484/2020 Sb., a podle § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 484/2020 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Touto vyhláškou se stanoví rozpočtová skladba, která se uplatňuje
a)  ve státním rozpočtu,
b)  při sledování plnění státního rozpočtu,
c)  při sledování tvorby a čerpání rezervního fondu organizačních složek státu,
d)  v rozpočtech a ostatních peněžních fondech státních fondů,
e)  při pohybech na účtech státních finančních aktiv,
f)  při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu,
g)  v rozpočtech a ostatních peněžních fondech obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
(2)  Rozpočtem se pro účely této vyhlášky rozumí peněžní fondy podle odstavce 1 písm. a) až d) a g) a účty podle odstavce 1 písm. e) a f).
§ 2
Rozpočtová skladba
(1)  Rozpočtová skladba třídí příjmy, výdaje a financující položky do jednotek třídění příjmů a výdajů (dále jen „jednotka třídění”), kterými jsou povinny organizační složky státu a právnické osoby podle § 1 odst. 1 písm. d) a g) (dále jen „rozpočtová jednotka”) označovat své rozpočtované i skutečné příjmy a výdaje.
(2)  Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů nebo výdajů:
a)  odpovědnostní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska příslušnosti příjmů a výdajů do působnosti ústředního orgánu státní správy nebo organizační složky státu se samostatně projednávaným rozpočtem,
b)  druhové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska druhu právního nebo ekonomického důvodu příjmů, výdajů a přijetí a vydání peněžních prostředků jakožto financujících položek, druhu zcizovaných a pořizovaných hodnot, druhu náhrad a druhu příjemce a poskytovatele transferů,
c)  odvětvové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska činnosti, z níž příjmy plynou a na niž jsou výdaje vynakládány,
d)  konsolidační, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska směřování příjmů a výdajů; směřováním se pro tento účel rozumí, zda příjem nebo výdaj plyne, anebo neplyne od jiného rozpočtu nebo k jinému rozpočtu,
e)  podkladové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska podkladu pro změnu rozpočtu,
f)  prostorové, kterým je třídění z hlediska původu příjmů a krytí výdajů těmito příjmy,
g)  nástrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska původu jejich zdroje,
h)  doplňkové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům,
i)  programové, kterým je třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel,
j)  účelové, kterým je třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu,
k)  strukturní, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty,
l)  transferové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů a půjčených prostředků.
(3)  Podkladové, prostorové a nástrojové třídění tvoří třídění zdrojové, kterým je třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje.