Input:

455/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

č. 455/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z hazardních her
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z hazardních her
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
§ 2
Vzor formulářového podání
Vzor přiznání k dani z hazardních her včetně pokynů k jeho vyplnění je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání