Input:

79/2017 Sb., Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, ve znění účinném k 1.6.2019

č. 79/2017 Sb., Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, ve znění účinném k 1.6.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
95/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění § 3 odst. 3 písm. a); nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.
§ 2
Formát oznámení
Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
§ 3
Struktura oznámení
(1)  V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede
a)  jméno, popřípadě jména a příjmení,
b)  datum a místo narození,
c)  právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých jako veřejný funkcionář působí,
d)  funkci, kterou veřejný funkcionář zastává, a
e)  období, za které oznámení podává.
(2)  V oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)  předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
b)  obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, jejímž je společníkem nebo členem,
c)  obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, ve které je členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu,
d)  druh orgánu podnikající právnické osoby uvedené v písmenu c), jehož je členem,
e)  jméno nebo název, identifikační číslo a sídlo osoby, u které vykonává další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář,
f)  zda provozuje rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydává periodický tisk a
g)  obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávající periodický tisk, je-li jejím společníkem, členem nebo ovládající osobou.
(3)  V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)  identifikaci věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována, vedeném příslušným katastrálním úřadem,
b)  druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c)  obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d)  velikost podílu vlastněného v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem a
e)  druh, cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, jejíž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč.
(4)  V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. b)