Input:

96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 4. února 2004
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 3 mění odst. 2 a 3, ruší slova v § 79 a v § 90odst. 2 ruší písm. e)
111/2007 Sb.
(k 15.5.2007)
v § 4 odst. 4 a 5 vkládá větu
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 3 mění odst. 3
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 175 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 339/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 46 odst. 3 písm. a)
105/2011 Sb.
(k 22.4.2011)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
346/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 2 písm. m), § 60a, § 60b, § 60d; ruší § 60c; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění celkem 45 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 89a, § 89b a § 95
201/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění, celkem 169 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
284/2018 Sb.
(k 28.12.2018)
mění § 10, § 18, § 22, § 23, § 24, § 36, § 42, § 51, § 52, § 90; ruší § 21d a 21e
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 73 odst. 2
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 78 odst. 2 a § 91 odst. 1
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
585/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 21b a § 39
366/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 58
20/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění § 22 odst. 1 a 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v České republice,
b)  celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků,
c)  uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
1.  osob, které získaly tuto způsobilost v jiném členském státě než v České republice (hlava VII),
2.  osob uvedených v hlavě VIII a
d)  volné poskytování služeb hostující osoby (hlava VII).
(2)  Tento zákon se vztahuje na uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vykonávaných fyzickou osobou, která hodlá vykonávat povolání na území České republiky jako osoba samostatně výdělečně činná nebo jako zaměstnanec anebo jako osoba usazená nebo hostující.
(3)  Na vzdělávání zdravotnických pracovníků podle tohoto zákona se nevztahuje zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání1a) .
(4)  Tento zákon se nevztahuje na podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které jsou upraveny zvláštním právním předpisem1b) .
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  zdravotnickým povoláním souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona, zejména ošetřovatelské péče, péče v porodní asistenci, preventivní péče, diagnostické péče, léčebné péče, paliativní péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče, neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče, posudkové péče a dispenzární péče,
b)  zdravotnickým pracovníkem fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle tohoto zákona,
c)  jiným odborným pracovníkem fyzická osoba provádějící činnosti, které nejsou poskytováním zdravotní péče, ale s poskytováním této péče přímo souvisejí; za činnosti, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče, se považují činnosti stanovené právními předpisy1c) ,
d)  akreditovaným bakalářským studijním oborem bakalářský